dimarts, 12 de març del 2019

WALDEN XXI Article del Punt-Avui

Volen convertir un hotel a Sant Feliu en pisos per a gent gran

 Un grup de sèniors busca més socis per sufragar la compra i la reforma de l’immoble com a cooperativa de cohabitatge

 Hi faran uns 30 pisos amb espais i serveis comuns

La fórmula del coha­bi­tatge (cohou­sing en anglès) tira enda­vant de manera tímida però deci­dida a les comar­ques giro­ni­nes. Con­sis­teix a avançar una quota d’entrada pel dret d’ús d’un habi­tatge, reem­bor­sa­ble o here­ta­ble, i el paga­ment poste­rior d’un llo­guer men­sual amb caràcter inde­fi­nit. El pri­mer pro­jecte, amb la par­ti­ci­pació de l’Ajun­ta­ment de Calonge, ja està en marxa i s’adreça a joves. Però se n’està for­jant un altre, en aquest cas adreçat a gent gran, ano­me­nat Wal­den XXI, a Sant Feliu de Guíxols. Un grup impul­sor, que ja aplega setze per­so­nes, s’està bellu­gant per divul­gar-lo i atraure nous socis, sota el parai­gua de la coo­pe­ra­tiva social bar­ce­lo­nina Sos­tre Cívic, per mate­ri­a­lit­zar-lo a par­tir de l’edi­fici d’un hotel antic. La idea és con­ser­var-ne l’estruc­tura i les façanes, però redis­tri­buir l’inte­rior en una tren­tena de pisos d’entre 50 i 72 metres qua­drats, per a pare­lles o bé per a sèniors que vul­guin viure sols, però en con­vivència amb la resta de la comu­ni­tat.
Un dels mem­bres d’aquest “grup lla­vor”, com ell mateix l’ano­mena, és el peri­o­dista i acti­vista lla­gos­te­renc Josep Maria Ricart, que des­taca que tenen empa­rau­lada l’adqui­sició de l’hotel, però no en vol reve­lar encara el nom fins que no hagin for­ma­lit­zat el pre­a­cord de com­pra­venda amb els pro­pi­e­ta­ris. Fa anys que hi tre­ba­llen, en unes nego­ci­a­ci­ons en què fins i tot han fet copartícip el govern gui­xo­lenc. Fa tot just un mes, el ple va donar llum verd a una modi­fi­cació del pla­ne­ja­ment perquè el 25% extra de sos­tre edi­fi­ca­ble als hotels de nova pro­moció es fes també exten­siu a habi­tatge social o pro­te­git que apro­fités la recon­versió d’antics hotels. És el cas del pro­jecte muni­ci­pal d’habi­tat­ges per a emergències soci­als a l’hotel Medi­ter­rani, d’una banda, i també del pro­jecte Wal­den XXI.
Triar bons veïns
Al marge de l’adqui­sició de l’immo­ble, encar­ri­lada, ara Ricart explica que el repte és “for­mar la nova comu­ni­tat de zero”, entre per­so­nes que en bona part no es conei­xen entre si. El dia 8 ja van cele­brar una pri­mera tro­bada, a Bar­ce­lona, per bus­car més coo­pe­ra­ti­vis­tes. És doble­ment com­pli­cat, perquè, a més d’una per­sona o una pare­lla que com­par­teixi el pro­jecte i dis­posi dels diners en dipòsit per entrar-hi –la suma dependrà del pres­su­post de l’ope­ració i la reforma–, és reco­ma­na­ble que es creï un bon clima amb la resta del grup.
L’altra gran con­dició és el ven­tall d’edat per adhe­rir-s’hi. “Entre 50 i 70 anys”, perquè comp­ten que encara tri­ga­ran entre dos i tres anys a fer rea­li­tat el com­plex. Entre­mig, pas­sa­ran hores ana­lit­zant plànols i defi­nint el destí dels espais comuns, com les cui­nes, la buga­de­ria i les sales poli­va­lents per a ser­veis com­ple­men­ta­ris com ara ioga, fisi­o­teràpia, pedi­cura i acti­vi­tats rela­ci­o­nals, per citar-ne alguns exem­ples. També defi­ni­ran el regla­ment d’ús i accés i les quo­tes men­su­als que per­me­tran eixu­gar el préstec hipo­te­cari per a la reforma, que volen subs­criure amb alguna enti­tat de banca ètica.
No serà una residència
Ricart, però, deixa clar que no volen repli­car el con­cepte de residència, “on un entra sense conèixer ningú” i amb un pano­rama que evoca el final de la vida i t’hi aboca. Apos­ten més per un enve­lli­ment social i actiu, en con­tacte amb altres enti­tats del muni­cipi i apro­fi­tant-ne els ser­veis, com ara la bibli­o­teca, el CAP i la pis­cina gimnàs de la Cor­xera. I l’han ubi­cat a Sant Feliu per les bones comu­ni­ca­ci­ons viàries –en cotxe o bus regu­lar– amb Girona i Bar­ce­lona, a banda d’estar a la vora del mar, amb un clima suau a l’hivern i amb un entorn natu­ral que abasta l’Arde­nya i les Gavar­res.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada